Class 2|ಹೋತನ ಜಾಣತನ | First Language Kannada | CBSE | Vista's Learning|Ramya P

submitted 6 days ago by Vistaslearning to demcra

Class 2|ಹೋತನ ಜಾಣತನ | First Language Kannada | CBSE | Vista's Learning|Ramya P

Description: ಪದ್ಯಪಾಠ - ೩ - ಹೋತನ ಜಾಣತನ (ಭಾಗ - ೨) - ಉಪಾಯ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. " ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. "

https://www.v-learning.in/live-course/4262/first-language-kannada-cbse-vistas-learning