Class 2 | ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು | CBSE | First Language Kannada | Vista's Learning| Ramya P

submitted 4 months ago by Vistaslearning to demcra

Class 2 | ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು | CBSE | First Language Kannada | Vista's Learning| Ramya P

Description: ಗದ್ಯಪಾಠ - ೪ - ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು (ಭಾಗ - ೨) - ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. " ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. "

https://www.v-learning.in/live-course/4296/cbse-first-language-kannada-vistas-learning