ತತ್ತ್ವಪದಗಳು | Class 9 | First Language Kannada | KSEEB | Vista's learning | By Shwetha Mam

submitted 6 months ago by Vistaslearning to demcra

ತತ್ತ್ವಪದಗಳು | Class 9 | First Language Kannada | KSEEB | Vista's learning | By Shwetha Mam

ತತ್ತ್ವಪದಗಳು - ಭಾಗ - 3.

ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಪದಗಳು ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಪದದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.