ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು | Class 10 | KSEEB | Maths (Kannada) | Vista's Learning | By Devaraj Sir

submitted 6 months ago by Vistaslearning to demcra

ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು | Class 10 | KSEEB | Maths (Kannada) | Vista's Learning | By Devaraj Sir

ಅಧ್ಯಾಯ 9 - ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು - Part 1.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9 - ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ 9.1ರ ಮೇಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

https://www.youtube.com/watch?v=_Dm1wnyi4jQ